KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu

Harmonogram udzielanego wsparcia


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E Grupa 1 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E Grupa 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 1 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 6 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępną przyspieszoną Grupa 7 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii CE Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii CE Grupa 6 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii CE Grupa 7 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 1 i 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 6 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 7 - (WORD)

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu"

Nr RPLD.11.03.01-10-0070/18

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 31.08.2020 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 70 osób (5 kobiet, 65 mężczyzn) dorosłych z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą):

 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • z obszaru województwa łódzkiego (uczą się / pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w formie kursów zawodowych ogólnych dla 70 Uczestników Projektu obejmujących 10 cykli szkoleń pozwalających na uzyskanie uprawnień: kierowcy samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) wraz z przyczepą (prawo jazdy kat. C+E) oraz kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (uprawnienia do przewozu rzeczy) – 7 grup x 10 osób.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 61 osób (4 K, 57 M),

Planowane produkty:

 • 70 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (5 K, 65 M),
 • 56 osób o niskich kwalifikacjach, uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (4 K, 52 M),

Wartość projektu: 678 687,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 576 884,37 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 33 934,38 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
KIEROWCA II – szybka ścieżka awansu
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą dorosłą,
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. posiada wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 4. uczy się / pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 5. nie prowadzi działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu (jeśli dotyczy).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 11.2018 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, załączenie kserokopii posiadanego prawa jazdy,
  • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności oraz wymagań dotyczących kandydatów na kursy prawa jazdy kat. C i C+E, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  • utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  • podpisanie Umowy szkoleniowej.
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: szkolenia@ekspert.alfa.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 2. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami - 20 pkt,
   • osoby pozostające bez pracy – 10 pkt,
   • osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 8 pkt,
   • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 2 pkt.
 1. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 01.10.2018 r.


Ankieta preferencji zawodowych - (word)

Data dodania: 01.10.2018 r.


Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 01.10.2018 r.


Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.


Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search