Edukacja zawodowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

"Edukacja zawodowa"

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu

Nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 100 osób (10 Kobiet, 90 Mężczyzn) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w formie kursów zawodowych ogólnych dla 100 Uczestników Projektu  pozwalających na uzyskanie uprawnień: kierowcy samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) wraz z przyczepą (prawo jazdy kat. C+E) oraz kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (uprawnienia do przewozu rzeczy).

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 86 osób,
 • uczestniczenie w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 100 osób.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to SZKOLENIA zawierające:

 • kurs na prawo jazdy kat. C,
 • kurs na prawo jazdy kat. C+E,
 • kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej.

 

Wartość projektu: 813 406,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 691 395,31 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 40 670,31 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Biuro Projektu: ul. Dworcowa 2A, 26-300 Opoczno
Numer kontaktowy: 880 588 333

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„AKADEMIA KWALIFIKACJI II - kierunek powrotu na pomorski rynek pracy”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą dorosłą,
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. uczy się / pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu (jeśli dotyczy).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Biuro Projektu: ul. Dworcowa 2A, 26-300 Opoczno
Numer kontaktowy: 880 588 333


Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 01.06.2019 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, załączenie kserokopii posiadanego prawa jazdy,
  • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności oraz wymagań dotyczących kandydatów na kursy prawa jazdy kat. C i C+E, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  • utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  • podpisanie Umowy szkoleniowej.
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: edukacjazawodowa@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 2. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym – 1 pkt.
 1. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Ankieta preferencji zawodowych - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia

 

Harmonogram kursu prawa jazdy kat. C - gr V (PDF)

Data aktualizacji: 27.11.2020 r.


Harmonogram kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gr.5 (PDF)

Data aktualizacji: 27.11.2020 r.


Harmonogram kursu prawa jazdy kat. C/C+E - gr IV (PDF)

Data aktualizacji: 25.09.2020 r.


Harmonogram kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gr.4 (PDF)

Data aktualizacji: 17.08.2020 r.


Harmonogram kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gr.3 (PDF)

Data aktualizacji: 06.07.2020 r.


Harmonogram kursu prawa jazdy kat. C/C+E - gr II (PDF)

Data aktualizacji: 01.06.2020 r.


Harmonogram kursu prawa jazdy kat. C/C+E - gr III (PDF)

Data aktualizacji:  01.06.2020 r. 


Harmonogram kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gr. 2 - (PDF)

Data aktualizacji: 11.03.2020 r.


Harmonogram kursu Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej gr. 1 - (PDF)

Data aktualizacji: 14.01.2020 r.


Harmonogram kursu prawa jazdy kat. C/C+E gr. I - (PDF)

Data aktualizacji: 12.12.2019 r.

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search