„Profesjonalne kadry dla transportu – branży rozwojowej Województwa Śląskiego”

Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie - Grupa I oraz II

Harmonogram udzielanego wsparcia (pdf)

Data aktualizacji: 24.11.2017 r.

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie.

Cel projektu

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 216 (200 mężczyzn, 16 kobiet) osób dorosłych z obszaru województwa śląskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego, w okresie 1.05.2017 – 31.12.2018 r.

Grupa docelowa

Osoba spełniające łącznie następujące kryteria:

 • w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą dorosłą,
 • z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o kształceniu formalnym (podnoszenie,uzupełnienie kwalifikacji lub ich formalne potwierdzenie) lub z własnej inicjatywy uczestniczy w szkoleniach i kursach,
 • o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 • zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. oraz należą do co najmniej jednej z następujących grup:
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety,
  • kandydaci bez pracy,
  • osoby z terenów wiejskich,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, niższym,
  • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym / średnim.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie poprzez proces szkoleniowy.

 1. Proces szkoleniowy dla 216 osób obejmuje 18 cykli szkoleń ogólnych pozwalających na uzyskanie uprawnień:
  • Kierowcy samochodu ciężarowego: kat. C+KWP (3 grupy x 12 osób),
  • Kierowcy samochodu ciężarowego z uprawnieniami do przewozu materiałow niebezpiecznych: kat. C+KWP+ADR (5 grup x 12 osób),
  • Kierowcy samochodu ciężarowego z uprawnieniami do obsługi dzwigu samochodowego: kat. C+KWP+HDS (5 grup x 12 osób),
  • Kierowcy ciągnika siodłowego: kat. C+kat. C+E+KWP (5 grup x 12 osób).
  Udział w kursach zakończy się państwowym egzaminem zewnętrzym i uzyskaniem certyfikatu (po zdaniu egzaminu) potwierdzającym uzyskanie przez uczestników kursów kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikowi Projektu przysługuje:

 • Kompletny kurs,
 • Badanie lekarskie i psychotechniczne,
 • Jedno podejscie do egzaminu,
 • Wyżywienie na zajęciach teoretycznych.

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • 216 osób, które ukończą zawodowe szkolenia kierowców samochodów ciężarowych: KAT. C+KWP,
 • 180 osób, które ukończą dodatkowe zawodowe szkolenia kierowców w zależności od potrzeb (kursy C+E, ADR, HDS),
 • 216 osób, które nabędą kwalifikacje transportowe zawodowe.

 

Wartość projektu: 1 922 605,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 634 215,03 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 96 130,30 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Profesjonalne kadry dla transportu – branży rozwojowej Województwa Śląskiego”
Nr RPSL.11.03.00-IP.02- 24-008/16

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą dorosłą,
 2. z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o kształceniu formalnym (podnoszenie,uzupełnienie kwalifikacji lub ich formalne potwierdzenie) lub z własnej inicjatywy uczestniczy w szkoleniach i kursach,
 3. o wykształceniu maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 4. zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 5. nie prowadzi działalności gospodarczej.

...oraz należąca do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. osoby niepełnosprawne,
 2. kobiety,
 3. kandydaci bez pracy,
 4. osoby z terenów wiejskich,
 5. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 6. osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, niższym,
 7. osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym / średnim.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 2. Nabór rozpocznie się 01.05.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. weryfikacja spełniania kryteriów kwalifikowalności i decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  4. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo),
  5. podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: profesjonalne-kadry@ekspert-szkolenia.pl .
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. Kandydaci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wypełnić Formularz zgłoszeniowy telefonicznie za pośrednictwem pracownika Biura Projektu – na podstawie wywiadu telefonicznego. Wypełniony w ten sposób Formularz zgłoszeniowy wraz z wydrukowanym Regulaminem pracownik Biura Projektu prześle Kandydatowi do zatwierdzenia i podpisu. W wyznaczonym terminie Kandydat ma obowiązek odesłania podpisanego Formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami - jeśli dotyczy). Brak wpływu wymienionych dokumentów do Biura Projektu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury,
  4. w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/Kandydatka ma możliwość uzupełnienia braków lub poprawy błędów w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności uzupełnienia/poprawy przesłanej dokumentacji. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku: niewypełnionego pola w formularzu, braku parafki lub podpisu, braku co najmniej jednej strony w formularzu, braku jednego lub wszystkich z załączników. Poprawa błędów może dotyczyć wyłącznie błędów pisarskich. W przypadku, gdy nie nastąpi prawidłowe uzupełnienie braków/błędów w wyznaczonym terminie, Formularz zgłoszeniowy zostaje odrzucony,
  5. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia), osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych) zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego oraz osoby będące rodzicem/opiekunem prawnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do 18. roku życia (oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1).
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • 20 pkt – kobiety,
   • 10 pkt – kandydaci bez pracy.,
   • 3 pkt – os. z terenów wiejskich,
   • 3 pkt – os. w wieku 50+,
   • 3 pkt. – os. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, niższym,
   • 2 pkt. – os. z wykształceniem ponadgimnazjalnym/średnim.
 9. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 24.11.2017 r.


Ankieta preferencji zawodowych - (word)

Data dodania: 21.09.2017 r.


Formularz rekrutacyjny - (word)

Data dodania: 21.10.2017 r.


Umowa o udział w projekcie - (word)

Data dodania: 21.10.2017 r.


Deklaracja uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 21.10.2017 r.

©2018 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search