„AKADEMIA KWALIFIKACJI – aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest przez firmę Mrozek Maciej „EKSPERT” w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Numer projektu RPPM.05.02.02-22-0143/15

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa 108 osób (7 kobiet, 101 mężczyzn) pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w kierunku zatrudnienia w zawodzie kierowcy lub operatora.

Grupa docelowa

Osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone co najmniej 30 lat
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, tj. w powiecie: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim i wejherowskim
 • oraz należą do co najmniej jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 108 uczestników projektu (6 godz./1 os.)
 2. Warsztaty grupowe z Doradcą Zawodowym dla 108 uczestników projektu (2 dni szkoleniowe/1 gr.)
 3. Pośrednictwo pracy dla 108 uczestników projektu (8 godz./1 os.)
 4. Kursy i szkolenia zawodowe pozwalających na uzyskanie uprawnień:
  • kierowcy samochodu ciężarowego (kat. C) wraz z obsługą żurawia hydraulicznego (HDS), z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
  • kierowcy samochodu ciężarowego (Kat. C) wraz z uprawnieniami do przewozu materiałów niebezpiecznych rozszerzonych o cysternę (ADR), z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
  • kierowcy autobusu (Kat. D) z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
  • kierowcy samachodu ciężarowego z przyczepą (Kat. C+E) z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 12 os.)
  • operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (dla 24 os.)
 5. Płatne staże na okres 3 miesięcy dla 87 uczestników projektu
Uczestnikowi Projektu przysługuje:
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
 • Stypendium stażowe w kwocie wynoszącej 1600,00 zł brutto/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy
Do udziału w kursach prawa jazdy kat.C, C+E lub D mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają ważne prawo jazdy kat. B.

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 108 osób (7 K, 101 M) objętych wsparciem w projekcie, w tym:

 • 36 osób (2 K, 34 M) bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
 • 9 osób (0 K, 34 M) długotrwale bezrobotnych
 • 72 osoby (5 K, 67 M) bierne zawodowo
 • 11 osób (0 K, 11 M) z niepełnosprawnościami
Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 45%.


Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 108 osób (7 K, 101 M) pozostających bez pracy, w tym:
 • 36 osób (2 K, 34 M) bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
 • 9 osób (0 K, 9 M) długotrwale bezrobotnych
 • 72 osoby (5 K, 67 M) bierne zawodowo
 • 11 osób (0 K, 11 M) z niepełnosprawnościami
 • 9 osób (0 K, 9 M) w wieku 50 lat i więcej
 • 108 osób (7 K, 101 M) o niskiech kwalifikacjach
Z indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych skorzysta 108 osób (7 K, 101 M).
W stażach weźmie udział 87 osób (6 K, 81 M).

 

Wartość projektu: 1 498 690,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 273 886,56 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 149 869,02 PLN

Informacje zostaną zamieszczone wkrótce.
Informacje zostaną zamieszczone wkrótce.
Informacje zostaną zamieszczone wkrótce.

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search