„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30+ w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu Małopolski”

Nr RPMP.08.02.00-12-0169/15

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ „EKSPERT” w ramach Priorytetu VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.
Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia 36 kobiet i 30 mężczyzn bez pracy tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku powyżej 30 lat i więcej (w dniu przystąpienia do projektu ukończone 30 lat), zamieszkujących w 100% Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) tj. powiat: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański lub wadowicki w województwie małopolskim, w okresie od 01.06.2016 do 30.09.2017, będących osobami znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnymi, niskowykwalifikowanymi i kobietami, spośród których min. 15% stanowią osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Przewidywane formy wsparcia:

Formy wsparcia dobrane zostaną indywidualnie z wachlarza dostępnych instrumentów:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania: dla 66 os.
 • indywidualne wsparcie specjalistów: dla 66 os.
 • pośrednictwo pracy: dla 66 os.
 • kursy/szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje: dla 66 os.
 • staże: dla 26 os.

Uczestnicy projektu:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 66 osób fizycznych (36 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. małopolskiego wyłącznie Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) tj. powiat: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, tarnowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański lub wadowicki i spośród których 15% grupy docelowej to osoby opiekującymi się osobami zależnymi.

Grupę docelową tworzą:

 • 30 kobiet i 26 mężczyzn bezrobotnych, w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 6 kobiet i 4 mężczyzn biernych zawodowo,

w tym dodatkowo należących do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 10 kobiet i 10 mężczyzn powyżej 50. roku życia,
 • 8 kobiet i 8 mężczyzn z niepełnosprawnościami,
 • 8 kobiet i 12 mężczyzn o niskich kwalifikacjach,
 • 10 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo z innych grup niż wyżej wymienione.

Kryterium uznawanym za obligatoryjne w celu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, jest ukończenie przez Uczestnika, najpóźniej w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie, 30 lat.

Planowane efekty:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

Wartość projektu: 856 825,25,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 728 301,46 zł
Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Informujemy, że zakończyliśmy nabór Uczestników Projektu. Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny, zostaną wpisane na listę rezerwową.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Regulamin (pdf).


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz (pdf).

Harmonogram udzielanego wspracia

Harmonogram udzielanego wspracia (word)

Data aktualizacji: 10.08.2017 r.

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search