TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

"TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowej"

Nr RPSL.07.01.03-24-0566/16

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 180 (18K, 162M) osób bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego.

Grupa docelowa

Osoba spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo),
 • powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
 • zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego,
 • znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 • należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 180 Uczestników Projektu (5 godzin na 1 osobę);
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 180 Uczestników Projektu (5 godzin na 1 osobę);
 3. Szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych – dla 180 Uczestników Projektu. Wsparcie dobierane będzie indywidualnie do potrzeb Uczestników, zgodnie z IPD. Udział w kursach zakończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie przez uczestników kursów kwalifikacji zawodowych
 4. Płatne staże zawodowe na okres 3 miesięcy dla 135 Uczestników Projektu

Uczestnikowi Projektu przysługuje:

 • Kompletny kurs, materiały szkoleniowe, wymagane badania lekarskie, jedno podejście do egzaminu, zwrot kosztów dojazdu;
 • Stypendium za udział w kursach w wysokości 6,65zł netto za godzinę udziału w szkoleniu tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
 • Stypendium stażowe w kwocie wynoszącej 997,40 zł netto wraz z kosztami pracodawcy/ miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy.

 

Planowane efekty projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 180 (18K, 162M) osób bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego.

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową:

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej - kryterium efektowności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 33%;
 • dla kobiet - kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 39%;
 • dla osób z niepełnosprawnościami - kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 33%,
 • dla osób długotrwale bezrobotnych - kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 30%;
 • dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) - kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej - 38%;
 • dla uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych - na poziomie co najmniej - 43%

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 180 osób (18 kobiet, 162 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym:

 • osoby powyżej 50 roku życia - min. 19% Uczestników Projektu;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) - min. 10% Uczestników Projektu;
 • osoby z niepełnosprawnościami - min. 5% Uczestników Projektu;
 • osoby długotrwale bezrobotne - min. 49% Uczestników Projektu;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maks.ISCED3) - min. 81% Uczestników Projektu

Identyfikacja potrzeb, IPD i indywidualnym doradztwem zawodowym objętych zostanie 180 osób (18K, 162M) pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo). Pośrednictwem pracy objętych zostanie 180 osób (18K, 162M) pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo). Szkolenie zawodowe ukończy 180 osób (18K, 162M) pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo). Wsparcie poprzez nabywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w formie stażu, w zakresie wykonywania zawodu nabytego w ramach Projektu objętych zostanie 135 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo).

 

Wartość projektu: 1 861 376,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 582 170,25 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 186 137,67 zł

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

 

* Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„TWARDE UPRAWNIENIA - podstawą efektywnej aktywizacji zawodowe”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
  1. osoby powyżej 50 roku życia;
  2. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
  3. osoby z niepełnosprawnościami;
  4. osoby długotrwale bezrobotne;
  5. o niskich kwalifikacjach;
  6. osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa
   śląskiego. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 2. Nabór rozpocznie się 01.04.2018 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napływają po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełniają warunki formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. złożenie podpisanego przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  4. utworzenie list Uczestników Projektu 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  5. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  6. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i Umowy stażowej.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub droga elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: twarde.uprawnienia@gmail.com,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania umowy szkoleniowej.
  3. zaświadczenie o pozostawianiu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  4. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych - czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami - bezwarunkowe pierwszeństwo;
   • Kobiety - pierwszeństwo po osobach niepełnosprawnych - 25 pkt
   • Osoby w wieku 50+ - 10 pkt
   • Osoby długotrwale bezrobotne - 5 pkt
   • Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, niższym - 4 pkt
   • Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym - 2 pkt
   • Osoby z terenów wiejskich - 2 pkt
 9. Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejności zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 22.05.2018 r.


Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 22.05.2018 r.


 

Szkolenia / Kursy


Grupa 8. Szkolenie / kurs: Rejestratorka Medyczna (PDF)


Grupa 9. Szkolenie / kurs: Kadry i płace (PDF)


Grupa 10. Szkolenie / kurs: Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją (PDF)


Grupa 11. Szkolenie / kurs: Pracownik biurowy z obsługą klienta z elementami sprzedaży (PDF)


Grupa 12. Szkolenie / kurs: Pracownik administracyjno - biurowy ze specjalizacją kadry i płace (PDF)


Grupa 13. Szkolenie / kurs: Pracownik biurowy z elementami HR (PDF)


Grupa 14. Szkolenie / kurs: Pracownik działu HR z elementami prawa pracy” (PDF)


Grupa 15. Szkolenie / kurs: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z cięciem tlenowym (PDF)


Grupa 16. Szkolenie / kurs: Pracownik działu HR z elementami prawa pracy” (PDF)

©2020 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search