PROSTA DROGA DO SUKCESU!

"Prosta droga do sukcesu!"

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  z Działania  7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu , Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: od 2020-03-01 do 2022-08-31  

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu

Wyższe możliwości zatrudnieniowe 72K i 58M będących Uczestnikami Projektu(UP), uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.03.2020-31.08.2022)

Grupa docelowa

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektu stanowią: 

Osoby (130 UP) spełniające poniższe kryteria:

 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin): 
 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  - osoby w wieku 50 lat i więcej;
  - kobiety;
  - osoby z niepełnosprawnościami;
  - osoby długotrwale bezrobotne;
  - osoby o niskich kwalifikacjach;
 2. pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:
  - osoby ubogie pracujące;
  - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym

Wsparcie

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Identyfikacja/diagnoza: Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu, wstępna identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakr. doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.  - będą to indywidualne spotkania z DORADCĄ ZAWODOWYM (6 h zegarowe/osobę - 3 spotkania po 2h/spotkanie), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę)
 2. Szkolenia: Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu. Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

  Obszar szkoleniowy: - szkolenia/kursy IT: i/lub -szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (kompetencje).

  Uczestnikowi przysługuje wyżywienie, zestaw szkoleniowy, pendrive z materiałami szkoleniowymi, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, ubezpieczenie NNW
 1. Staże: Wsparcie przewidziane jest dla min.70% uczestników projektu. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.  Wymiar stażu to 3 miesiące. Uczestnikowi przysługuje badania lekarskie-medycyny pracy, zwrot kosztów dojazdu na staż.
 2. Pośrednictwo pracy – Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu. Będą to spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy - minimalnie 2 spotkania po 3h/spotkanie, maksymalnie 3 spotkania po 2h/spotkanie - zależnie od potrzeb danego UP.

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 130 osób pozostających bez pracy, w tym:

 • Minimum 77% osób (minimum 100 osób ) o niskich kwalifikacjach.
 • Minimum 60%  osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo,
 • Minimum 15 % osób  pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie
 • Minimum 2% osób z niepełnosprawnościami,
 • Minimum 3 % osób w wieku 50 lat i więcej,

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie pracy, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu przez 65 osób,
 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 65 osób, 

Wartość projektu: 1 539 396,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 308 486,60 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 153 939,60 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

BIURO PROJEKTU: 
 

„EKSPERT” Maciej Mrozek
ul. Darwina 17
43-600 Jaworzno

Godziny pracy:
poniedziałek i środa 8:00 - 18:00;

wtorek, czwartek i piątek 8:00 - 16:00


Kontakt:

tel.kom.:  511-045-326, 728-450-317

e-mail:  prostadrogadosukcesu@ekspert-szkolenia.pl

 

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu

„Prosta droga do sukcesu!”


Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.,

 - osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach;

Oraz 

pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

 - osoby ubogie pracujące; 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

 

 

Procedura rekrutacji:

Nabór rozpocznie się  01.03.2020 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.

Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy: 

 • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy), 
 • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, 
 • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu, 
 • utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia 
 • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
 • podpisanie Umowy szkoleniowej.

Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

 1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów  na adres e-mail:prostadrogadosukcesu@ekspert-szkolenia.pl,
 2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną  konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
 3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego, osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
 4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało: 

 1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
 2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
 3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:

-są osobami z niepełnosprawnością,osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społ.-gosp.-1 pkt, 

-są byłymi UP z zakresu wł.społ.realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO - 4 pkt. (pierwszeństwo)

 

Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  • Zał. 3 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 4 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 5 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
  • Zał. 6 do formularza zgłoszeniowego (pdf).
 • Aktualnie obowiązujący regulamin uczestnictwa (pdf).
 • Aneksy zmieniające regulamin uczestnictwa w projekcie:
  • Aneks nr 1 (pdf).
  • Aneks nr 2 (pdf).
  • Aneks nr 3 (pdf).
  • Aneks nr 4 (pdf).
  • Aneks nr 5 (pdf).
  • Aneks nr 6 (pdf).
  • Aneks nr 7 (pdf).
  • Aneks nr 8 (pdf).
  • Aneks nr 9 (pdf).
  • Aneks nr 10 (pdf).
 • Wzór umowy uczestnictwa w projekcie (pdf).
  • Zał. 1-8  do umowy uczestnictwa (pdf).

 

Data aktualizacji: 08.07.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 15/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia i egzaminu w ramach projektu  pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Zapytanie o cenę nr 15/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenia) (doc)

Data aktualizacji: 11.04.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia i egzaminu w ramach projektu  pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Zapytanie o cenę nr 14/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 08.04.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 13/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 13/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu  pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 1. Zapytanie o cenę nr  13/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 22.03.2022 r.

Informacja o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy, o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 1. Zapytanie o cenę nr  12/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 07.01.2022 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia i   egzaminu w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  11/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 21.7.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia   egzaminu w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  10/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 25.08.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  09/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 03.08.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 27.07.2021 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 14.12.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy (liczącej  max 7 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  06/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 09.12.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  05/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (doc)

Data aktualizacji: 23.11.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  04/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 23.11.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  03/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 27.08.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 8 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  02/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Data aktualizacji: 25.08.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 10 osób) w ramach projektu pt. „PROSTA DROGA DO SUKCESU!” nr RPSL.07.01.03-24-0268/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę nr  01/RR/RPSL.07.01.03-24-0268/19 (pdf)
 2. Formularz cenowy (doc)
 3. Oświadczenie o braku powiązań (doc)

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search