AKADEMIA KWALIFIKACJI II - kierunek powrotu na pomorski rynek pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

"AKADEMIA KWALIFIKACJI II - kierunek powrotu na pomorski rynek pracy"

Numer projektu RPPM.05.02.02-22-0094/16-00

Projekt realizowany jest przez firmę Mrozek Maciej „EKSPERT” w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. – 28.02.2020 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo pomorskie

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa 132 (105M,27K) osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, w kierunku zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Grupa docelowa

Osoba spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędach pracy)
 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone co najmniej 30 lat
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego, tj. w powiecie: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim i wejherowskim
 • oraz należą do co najmniej jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 132 uczestników projektu (6 godz./1 os.)
 2. Kursy i szkolenia zawodowe dla 132 uczestników projektu. Ścieżka edukacyjna obejmuje kurs lub pakiet kursów:
  1. Pakiet kursów transportowych:
   • kierowcy samochodu ciężarowego (Kat. C) wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz kierowcy samochodu ciężarowego z przyczepą (Kat. C+E) (dla 24 os.)
   • kierowcy samochodu ciężarowego (Kat. C) wraz z uprawnieniami do przewozu materiałów niebezpiecznych rozszerzonych o cysternę (ADR), z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
   • kierowcy samochodu ciężarowego (kat. C) wraz z obsługą żurawia hydraulicznego (HDS), z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
   • kierowcy autobusu (Kat. D) z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla 24 os.)
  2. Pakiet kursów metalurgicznych:
   • Spawacz metodą MAG/MIG/TIG
   • Kurs ręcznego cięcia gazowego i plazmowego
   • Kurs prostowania termicznego konstrukcji stalowych
  3. Pakiet kursów budowlanych:
  4. Pakiet szkoleń otwartych
 3. Indywidualne Pośrednictwo pracy dla 132 uczestników projektu (5 godz./1 os.)
 4. Płatne staże na okres 3 miesięcy dla ok 99 uczestników projektu

Uczestnikowi Projektu przysługuje:

 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
 • Stypendium stażowe w kwocie wynoszącej 997,40 zł netto/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy

Do udziału w kursach prawa jazdy kat. C, C+E lub D mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają ważne prawo jazdy kat. B.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 113 osób (23 K, 90 M) objętych wsparciem w projekcie, w tym:

 • 113 osób (23 K, 90 M) bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
 • 12 osób (2 K, 10 M) długotrwale bezrobotnych
 • 12 osób (2 K, 10 M) z niepełnosprawnościami

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 45%.

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 132 osób (27 K, 105 M)  pozostających bez pracy, w tym:

 • 14 osób długotrwale bezrobotnych
 • 14 osób  z niepełnosprawnościami
 • 11 osób  w wieku 50 lat i więcej
 • 132 osób  o niskich kwalifikacjach

Z indywidualnego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych skorzysta 132 osób (27 K, 105 M).

W stażach weźmie udział 99 osób.

 

Wartość projektu: 1 845 351,43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 568 548,716 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 184 535,15 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„AKADEMIA KWALIFIKACJI II - kierunek powrotu na pomorski rynek pracy”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
 2. w chwili przystąpienia do projektu nie ukończyła 30 roku życia
 3. zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia województwa pomorskiego (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, wejherowski, tczewski),
 4. należy do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 2. Nabór rozpocznie się06.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napływają po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełniają warunki formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. Etap 1:
   • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego
    z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
   • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  2. Etap 2:
   • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności i potrzeb edukacyjnych w oparciu o ankietę preferencji zawodowych, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  3. Etap 3:
   • po przeprowadzeniu selekcji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia utworzone zostaną listy Uczestników Projektu
   • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
   • podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i Umowy szkoleniowej.
 7. przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub droga elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania umowy szkoleniowej,
  3. zaświadczenie o pozostawianiu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  4. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami - 25 pkt,
   • osoby w wieku 50+ - 10 pkt
   • osoby długotrwale bezrobotne - 5 pkt
 9. Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej Do projektu będą zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów, w przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejności zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 01.09.2016 r.


Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 01.09.2016 r.


 

Harmonogram udzielanego wsparcia


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego HDS Grupa 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego HDS Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego HDS Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs „kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” dla kat. C, C+E, C1, C1+E Grupa 2 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs „kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” dla kat. C, C+E, C1, C1+E Grupa 3 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs „kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” dla kat. C, C+E, C1, C1+E Grupa 4 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kat. D po B Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kat. D po C Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs „kwalifikacji wstępnej przyspieszonej” dla kat. D, D+E, D1, D1+E Grupa 5 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych + magazynier Grupa 6 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych + magazynier dla kat. C, C+E, C1, C1+E Grupa 7 - (WORD)


Dziennik zajęć - Kurs Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia Grupa 8 - (WORD)


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia + magazynier Grupa 9 - (WORD)

©2020 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search